Termeni și condiții

Termeni și condiții Această pagină cuprinde informații destinate celor care utilizează platforma myenergy.eds.ro sau website-ul eds.ro în calitate de Clienți și/sau Utilizatori.

Utilizarea în continuare a serviciilor corespondența șI factura electronică șI a aplicației „Myenergy” presupune că v-ațI exprimat acordul cu privire la termenii şI condițiile menționate aici, la politica gdpr, politica de confidențialitate șI politica de cookie-uri, iar continuarea accesării myenergy.eds.ro si/sau eds.ro echivalează unui acord din partea dumneavoastră cu privire la utilizarea serviciilor. Serviciile furnizate sunt rezervate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Prin înregistrarea în aplicația myenergy – myenergy.eds.ro si/sau eds.ro, clientul îșI exprimă acordul cu privire la primirea facturii șI a corespondenței ce rezultă din derularea contractului în format electronic.

Definiții

Operatori

ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL, cu sediul în Bucureşti, Sector 2, str. Ion Maiorescu nr. 34, denumită în continuare „EDS” sau „Operatorul”.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora. Mai multe detalii despre acest tip de operațiuni puteți găsi accesând Politica GDPR, Politica de confidențialitate și Politica de cookie-uri.

Interes legitim

Înseamnă unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal și este determinat de relația specială care leagă Operatorul de Persoana vizată.

Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO)

Înseamnă persoana responsabilă cu monitorizarea și susținerea Operatorului sau a Persoanei împuternicite de Operator în toate chestiunile legate de prelucrarea Datelor cu caracter personal. DPO are rol consultativ, supraveghează respectarea Regulamentului de către Operator și Persoana împuternicită de Operator și este punctul de referință și de contact cu Autoritatea de Supraveghere, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

Parteneri EDS

Companii cu o bună reputaţie, care pot fi selectate de EDS, ale căror servicii/bunuri sunt promovate către clienții EDS și care oferă, prin intermediul companiei noastre, servicii comerciale Clienţilor EDS, în baza unui contract acceptat în prealabil de Utilizator și care procesează datele cu caracter personal în numele operatorului EDS sau in nume propriu, după caz.

MyEnergy

Este o aplicație online, proprietatea EDS, concepută special pentru persoanele fizice sau juridice care au încheiat un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale, și/sau alte contracte cu EDS. Ea poate fi accesata la myenergy.eds.ro și/sau via eds.ro.

Site

Ansamblul de informații, imagini, texte, servicii și funcționalități oferite de website-ul eds.ro.

Serviciul Corespondența și Factura electronică

Serviciu electronic complex oferit de către EDS clienților săi care și-au manifestat expres opțiunea primirii în format electronic a facturii și a corespondenței ce rezultă din derularea contractului de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale, și/sau în legătură cu alte contracte încheiate de Client cu EDS sau prin intermediul EDS prin care este asigurată transmiterea facturii și a corespondenței prin intermediul adresei de e-mail indicate de către aceștia (accesibilă numai clientului pe baza de username și parolă securizate), pe baza unui fișier PDF ce conține factura/corespondența transmisă, folosindu-se un program adecvat de vizualizare instalat pe calculatorul clientului, internetul ca și mijloc de comunicare între client și EDS, pentru a cărui conexiune fiecare parte este responsabilă în ceea ce o privește. Serviciul poate fi oferit inclusiv prin portalul aplicației MyEnergy – myenergy.eds.ro.

Corespondență

Documentele ce decurg din derularea contractului de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale, după caz, respectiv, dar nelimitându-se la: constituire/actualizare/executare garanții, deconectarea pentru neplata facturilor de energie electrică/gaze naturale și/sau neconstituirea garanțiilor financiare, notificări privind încetarea contractului, preavize privind rezilierea contractului de furnizare din inițiativa furnizorului, alte comunicări în legătură cu contractul de furnizare energie electrică/gaze naturale și/sau în legătură cu alte contracte încheiate de Client cu EDS sau prin intermediul EDS.

Document PDF securizat

Document în format PDF semnat electronic cu o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică sau document în format PDF protejat împotriva editării de orice alte persoane în afara emitentului.

Client/Utilizator

Persoană fizică sau juridică ce a încheiat un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale cu EDS, așa cum sunt ele identificate în prezentul document și care și-a manifestat expres opțiunea pentru primirea facturii de energie electrică și/sau gaze naturale și a corespondenței ce rezultă din derularea contractului în format electronic, garantând autenticitatea, integritatea conținutului și lizibilitatea acestora. Prin înregistrarea în aplicația MyEnergy, Clientul/Utilizatorul își exprimă acordul cu privire la primirea facturii și a corespondenței ce rezultă din derularea contractului în format electronic.

Mărci

Se referă la faptul că denumirea „EDS” şi derivatele, oricum ar fi reprezentate, inclusiv reprezentările stilizate, toate logourile şi simbolurile asociate şi combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale EDS sau ale oricăror companii asociate sau ale partenerilor.

Atacuri de tipul DdoS

Încercare frauduloasă de a indisponibiliza sau bloca accesul la un serviciu prin suprasolicitarea resurselor informatice care susțin serviciul cu cereri multiple transmise serviciului într-un timp foarte scurt.

Cracking sau hacking

Accesarea neautorizată a serviciul de autentificare a utilizatorului sau spargerea barierelor de securitate ale oricărei rețele, server, web sau cont de utilizator.

Utilizarea site-urilor myenergy.eds.ro si/sau eds.ro EDS vă permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe myenergy.eds.ro si/sau eds.ro exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate/copiate a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora, după caz. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest site-uri, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt website sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele publicate pe myenergy.eds.ro si/sau eds.ro aparțin în exclusivitate EDS şi/sau partenerilor săi. Orice utilizare neautorizată a acestora şi a mărcilor EDS constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor și mărcilor, precum și a altor norme legale în vigoare aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni conduce automat la anularea dreptului de a utiliza acest site și la obligaţia în sarcina dumneavoastră de a distruge imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

Declinarea răspunderii

Materialele (inclusiv produsele software si sau codul al paginilor web) șI serviciile de pe myenergy.Eds.Ro si/sau eds.Ro sunt furnizate ca atare, fără garanții de orice fel (nu se oferă nici garanții de comercializare, de adecvare la un anumit scop). Eds nu răspunde pentru funcţionarea continuă a serviciului corespondența șI factura electronică/aplicaţia myenergy, nici cu privire la compatibilitățile dintre aplicaţia myenergy/serviciului corespondența șI factura electronică şI aplicațiile/software folosite de utilizator pentru accesarea aplicaţiei “myenergy”. Eds nu răspunde pentru folosirea aplicaţiei myenergy/serviciului corespondența șI factura electronică prin mijloace şI metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

Prevederi referitoare la Securitate

Clientul/Utilizatorul înţelege faptul că serviciile sunt disponibile prin intermediul Internetului – reţea ce nu este sub controlul direct sau indirect al EDS, iar compania noastră va depune toate eforturile necesare pentru a menține securitatea informațiilor şi va lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării securităţii datelor și disponibilitatea serviciului. Pentru a certifica originea și a asigura integritatea datelor, documentele transmise de EDS sunt semnate electronic, proces în care EDS utilizează semnatura electronică extinsă în sensul legii nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică. Clientul/Utilizatorul înțelege faptul că pentru a se asigura că documentele provin de la EDS și că pe parcursul transmiterii acestora de la EDS până la utilizator documentele nu au fost modificate/alterate, este necesară verificarea validității semnăturii electronice aplicate documentului și verificarea semnatarului. În mod alternativ, dacă semnătura electronică extinsă nu este disponibilă, Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că facturile emise de EDS sunt generate în format .pdf și sunt protejate împotriva editării de către orice terț. Se prezumă în mod absolut că factura emană de EDS dacă aceasta îndeplinește condițiile de mai sus și este transmisă, respectiv recepționată, de pe o adresă de email din domeniul „eds.ro”. Verificarea validității semnăturii electronice aplicate unui document și verificarea semnatarului sunt responsabilități ce îi revin Clientului/Utilizatorului. În plus față de cele prezentate anterior, EDS vă recomandă să verificaţi în permanenţă politicile de securitate ale browser-ului folosit de dumneavoastră, precum şi terminalul utilizat pentru accesarea serviciului, astfel încât acesta să aibă instalat si actualizat un software împotriva viruşilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking. Clientul/Utilizatorul se obligă să furnizeze o adresă de e-mail validă și să comunice, în timp util, orice modificări ce intervin în legătură cu această modalitate de comunicare. Atât timp cât Clientul/Utilizatorul nu modifică adresa de email în aplicația MyEnergy sau nu notifică pe orice altă cale oficială EDS cu privire la schimbarea acesteia, adresa de email introdusă inițial este considerată de EDS ca fiind valabilă și utilizată în mod efectiv de Utilizator, astfel încât orice documente transmise către respectiva adresă de email vor fi considerate ca fiind recepționate la data și ora transmiterii acestora, cu excepția situației în care se poate dovedi o întârziere în recepționarea lor de către Client/Utilizator cauzată exclusiv de motive de natură tehnică privind serverul de email al Clientului/Utilizatorului, însă nu mai mult de 48 de ore de la data și ora transmiterii acestora. Clientul/Utilizatorul înțelege să se asigure permanent că are spațiu suficient pentru primirea documentelor transmise de EDS, să verifice permanent primirea facturii curente și a corespondenței, EDS neavând nici o răspundere pentru imposibilitatea primirii corespondenței sau pentru nedeschiderea acesteia de către Utilizator.

Răspunderile Clientului/Utilizatorului

Clientul/Utilizatorul declară şi garantează că are dreptul de a accesa a serviciile EDS şi/sau a fost autorizat/împuternicit de către titular pentru toate acţiunile pe care le întreprinde pentru utilizarea serviciului Corespondența și Factura Electronică și a aplicației MyEnergy. Clientul/Utilizatorul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor de acces la Serviciul Corespondența și Factura Electronică și a aplicației MyEnergy (user şi parola) și a datelor accesate prin intermediul acestui serviciu transmise prin e-mail, numărul de telefon sau vizualizate prin intermediul aplicației MyEnergy, fiind unic răspunzator pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijenţă sau din imprudenţă. Clientul/Utilizatorul nu poate folosi şi/sau permite vreunei terţe persoane să folosească Serviciul pentru scopuri imorale sau ilegale. Clientul/Utilizatorul este direct responsabil pentru toate acţiunile şi erorile sale care conduc la pierderi materiale şi/sau prejudicii de orice fel, pentru sine sau pentru terţi, indiferent dacă a acţionat cu intenţie, neglijenţă sau din imprudenţă (ex. facilitarea tranzacțiilor neautorizate sau prin tentative frauduloase). Prin utilizarea Serviciului Corespondența și Factura Electronică și/sau aplicația MyEnergy, Clientul/Utilizatorul confirmă că deține mijloacele necesare primirii facturii electronice garantând totodată autenticitatea, integritatea conținutului și lizibilitatea de la primirea acesteia până la sfârșitul perioadei de stocare. Clientul/Utilizatorul poate avea acces la Serviciul Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy 24h/zi, 7 zile/săptămână, cu excepţia perioadelor în care acestea sunt restricţionate sau suspendate din motive tehnice. Accesul poate fi limitat ca viteză în orele de utilizare maximă, din cauza limitelor de procesare ale sistemului informatic folosit de aceste servicii. Clientul/Utilizatorul ia act de faptul că mai mulţi Utilizatori conectaţi simultan la aceste Servicii pot determina scăderea vitezei de răspuns a Serviciului Corespondența și Factura Electronică, și Aplicația MyEnergy. Pentru orice întrebări legate de Serviciile Corespondența și Factura Electronică, Clientul/Utilizatorul poate apela serviciul EDS de Relaţii cu Clienţii la numărul Tel Verde 0800 460000 – apel gratuit. Clientul/Utilizatorul persoană juridică are dreptul de a împuternici o persoană, numită Utilizator Administrator, care să îl reprezinte cu puteri depline în relaţia cu EDS în privinţa utilizării Serviciului descris în acest document. Orice operaţiune îndeplinită de către Utilizatorul Administrator este în întregime opozabilă Clientului/Utilizatorului persoană juridică şi angajează, după caz, necondiţionat şi de drept răspunderea contractuală sau delictuală a Clientului/Utilizatorului persoană juridică. Clientul/Utilizatorul se obligă să comunice de îndată EDS, în scris, orice modificare privind datele de identificare ce-i aparțin sau ale Utilizatorului Administrator. În cazul în care acesta nu actualizează datele de identificare/contact, EDS nu îşi asumă vreo răspundere în cazul în care comunicările se efectuează la o adresă la care Utilizatorul nu mai are acces sau către o persoană fără vreo calitate. Clientul/Utilizatorul înțelege că accesul la anumite funcţiuni ale serviciilor Corespondența și Factura Electronică poate fi restricţionat pe toată durata în care furnizarea către Client/Utilizator a tuturor sau a unei părţi din serviciile EDS este suspendată, indiferent de cauza suspendării.

Clientul/Utilizatorul se obligă şi declară că:

  • Nu va modifica, copia, transmite, afişa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul site-urilor myenergy.eds.ro si/sau eds.ro;
  • Nu va permite vreunui terț (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică EDS pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare;
  • Nu va permite vreunui terț (şi nu îl va autoriza) să folosească serviciul sau rețeaua de comunicare electronică EDS pentru a transmite sau recepționa vreun material care contravine oricărei legi sau dispoziții legale în vigoare, de natură obscenă, agresivă, defăimătoare.

Clienții/Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor EDS sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecinţele (penale sau civile) stabilite de normele legale în vigoare aplicabile. Clientul/Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acționeze în justiție EDS cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț rezultată din utilizarea serviciului şi/sau a rețelei de comunicații EDS şi a Internetului, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă), orice costuri, acțiuni, procese, pretenții, distrugeri, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte prejudicii, suferite în vreun fel sau provocate direct de Serviciul Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor Termeni şi Condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

Serviciul Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy sunt oferite GRATUIT Clienţilor. Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea serviciilor, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii de telefonie sau Internet le-ar putea solicita, intră în sarcina Utilizatorului. EDS nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pierdere rezultată din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul EDS, al partenerilor săi sau prin erori de omisiune din partea Clientului/Utilizatorului. EDS vă asigură că depune toate diligențele şi eforturile pentru ca serviciile Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy să funcţioneze la parametri optimi pentru a vă transmite toate datele şi informaţiile actualizate. Totuși, EDS nu garantează că serviciile descrise mai sus şi paginile aflate pe site-urile myenergy.eds.ro si/sau eds.ro nu conţin erori sau că funcţionează permanent la parametri optimi. În acest sens, vă precizăm că EDS nu va fi legal responsabil pentru vreo inadvertenţă sau informaţie eronată prezentată în legătură cu serviciile Corespondența și Factura Electronică și aplicația MyEnergy, dar vă asigură că va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a eventualelor erori. În orice situaţie, răspunderea EDS, cu condiția ca aceasta să fi fost stabilită de către o instanță judecătorească, în cazul vreunui act sau fapt sau rezultată în oricare alt mod din sau în conexiune cu furnizarea de servicii în legatură cu serviciile Corespondența și Factura Electronică și aplicaţia MyEnergy, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la suma de 100 de Euro sau echivalentul în RON al acestei sume.

Conexiunea cu alte Rețele sau Terțe Părți

Serviciul poate fi folosit de către Client/Utilizator pentru a afla diferite informații furnizate de EDS şi/sau pentru a face legătura cu alte Rețele sau website-uri prin intermediul unor link-uri, caz în care Clientul/Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele și/sau site-uri. Clientul/Utilizatorul ia la cunoştință şi acceptă faptul că EDS nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu își asumă nici o obligație în ceea ce priveşte aceste site-uri şi conținutul acestora. Totodată, EDS vă recomandă să citiţi cu atenţie Termenii și conditiile, Politicile de cookies, confidenţialitate și GDPR ale acestor site-uri externe. EDS nu garantează că serviciile sau conținutul furnizate de terțe surse sunt disponibile în orice reţea sau în orice regiune din România sau în alte state. În cazul în care Clientul/Utilizatorul accesează aceste servicii în afara României, EDS nu va fi în nici un caz ținut responsabil pentru respectarea de către Client/Utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare din acea țară.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Mai multe informații despre Politica GDPR puteți găsi la pagina Politica GDPR.

Despre factura în format electronic, corespondența în format electronic

Serviciul Corespondența și Factura în format Electronic

Corespondența și Factura în format electronic este un serviciu pus la dispoziţia Clienţilor/Utilizatorilor de EDS, serviciu ce constă în:

  • Transmiterea în format electronic către Client/Utilizator, prin intermediul e-mailului, la o adresa de e-mail furnizată exclusiv de Client/Utilizator, a corespondenței ce rezultă din derularea contractului de furnizare a energiei electrice și/sau a altui contract încheiat cu sau prin intermediul EDS, precum și a facturii curente emise de către EDS, în format PDF, pentru codul de client şi adresa locului de consum indicate de către acesta;
  • Vizualizarea și descărcarea informațiilor în legătură cu contractul/contractele încheiate de Client/Utilizator cu EDS.

În urma activării opţiunii “Corespondență si factură în format electronic”, Clientul/Utilizatorul NU VA MAI PRIMI CORESPONDENȚA CE REZULTĂ DIN DERULAREA CONTRACTELOR ȘI FACTURA SA CURENTĂ ÎN FORMAT TIPĂRIT/HÂRTIE.

Serviciul de transmitere a corespondenței și facturii prin mijloace electronice (e-mail) este un serviciu gratuit; costurile în legătură cu conexiunea şi accesul la reţeaua de internet sunt în sarcina Clientului/Utilizatorului în conformitate cu tarifele furnizorului de internet pe care îl utilizează acesta.

Descrierea procesului pentru serviciul Corespondența și Factura Electronică: La prima accesare a serviciului CORESPONDENȚA ȘI FACTURA ELECTRONICĂ, Clientul/Utilizatorul este obligat să respecte concomitent următoarele condiții:

  • Să dețină un calculator/tabletă cu acces la Internet și un program de citire a documentelor în format pdf. (e.g. Acrobat Reader);
  • Să furnizeze o adresă de e-mail validă și o parolă securizată pentru serviciul MyEnergy;
  • Să accepte termenii și condițiile serviciului Corespondența și Factura Electronică și de prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR);
  • Să confirme adresa de email și să activeze serviciul Corespondența și Factura Electronică prin realizarea instrucțiunilor transmise la adresa de email furnizată.

Activarea serviciului Corespondența și Factura Electronică va genera în mod automat și crearea unui cont pe portalul “MyEnergy”, precum și transmiterea facturii și a corespondenței în legătură cu contractul EDS la adresa de e-mail furnizată de utilizator.

Factura în format electronic

La data emiterii facturii de energie electrică, Clientul/Utilizatorul va primi pe adresa sa de e-mail înregistrată în baza de date la momentul activării serviciului Corespondența și Factura Electronică, un e-mail de notificare conţinând atașat, în format pdf securizat, factura în format electronic.

Notificările de emitere a facturilor vor fi transmise către adresa Clientului/Utilizatorului de e-mail şi vor proveni de la adresa de e-mail: facturare@eds.ro. Este recomandabil ca această adresă de e-mail să fie salvată în contactele dvs. pentru a evita recepţionarea mesajului de notificare în Spam/Junk.

Folosind contul dumneavoastră din portalul MyEnergy – myenergy.eds.ro generat automat la activarea serviciului Corespondența și Factura Electronică, puteţi vizualiza ultimele 12 facturi emise de EDS către dumneavoastră. Pentru păstrarea facturilor pe o perioadă mai îndelungată, vă recomandăm salvarea facturilor primite prin e-mail în calculatorul personal.

Corespondența în format electronic

Prin activarea serviciului Corespondența și Factura Electronică, Clientul/Utilizatorul și-a dat în mod expres acordul pentru primirea prin intermediul e-mailului furnizat de către acesta a corespondenței în legătură cu contractul de furnizarea a energie electrice și a altor contracte încheiate cu EDS conform celor descrise în prezentul document.

Corespondența va fi transmisă prin e-mail (documente atașate în format PDF securizat) către Client/Utilizator şi va proveni de la o adresă de email din domeniul „eds.ro”.

Clientul/Utilizatorul își asumă obligația de a salva în format PDF documentele primite, pe calculatorul personal, dacă se dorește accesarea acesteia pe o perioadă mai îndelungată decât cele 12 luni accesibile prin contul MyEnergy – myenergy.eds.ro.

Corespondența se consideră primită de către Client/Utilizator în momentul în care EDS transmite email-ul de notificare conţinând atasat documentele în format electronic (PDF securizat).

Aplicația MyEnergy și efectuarea de plăți online

Suplimentar față de funcționalitățile, informațiile, drepturile și obligațiile indicate mai sus în acest document, prin folosirea aplicației MyEnergy, Clientul/Utilizatorul poate să achite online, folosind un card bancar, contravaloarea facturilor emise de EDS. Plata va fi procesată de un procesator de plăți, terță parte față de Client/Utilizator și EDS, care aplică propriile termene și condiții în legătură cu serviciile prestate. În acest moment, procesatorul de plăți utilizat de EDS este Netopia, însă acesta se poate modifica oricând, fără a exista vreo obligație de notificare prealabilă din partea EDS față de Client/Utilizator. Plata se consideră efectuată, de regulă, la data primirii de către Client/Utilizator a confirmării de plată din partea procesatorului de plăți sau în ziua lucrătoare imediat următoare, însă nu înainte de creditarea efectivă a contului bancar al EDS cu suma achitată de Client/Utilizator.

Actualizări

EDS își rezervă dreptul de a modifica prezentul document la anumite intervale de timp fără a anunța personal fiecare Client/Utilizator şi fără a fi necesar un acord expres al Clienților/Utilizatorilor în acest sens. Modificările vor fi aduse la cunostința Clienților/Utilizatorilor prin afișare pe site-ul web la adresa eds.ro şi/sau în aplicaţia MyEnergy – myenergy.eds.ro şi vor fi considerate ca fiind acceptate de către Client/Utilizator dacă aceștia continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe canalele menţionate. În acest sens, EDS vă recomandă să verificaţi în permanenţă site-ul nostru pentru a fi la curent cu orice modificare a Termenilor şi Conditiilor cuprinşi în prezentul document sau alte documente similare, cu precădere înainte de orice accesare a site-ului sau utilizare a serviciului și să ne semnalați dacă intervin modificări care nu corespund convingerilor dumneavoastră, în caz contrar considerându-se că ați acceptat tacit Termenii și Condițiile de utilizare site/serviciu.

EDS nu îşi asumă vreo răspundere pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentul document ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând, dar fără a se limita la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului, a altor rețele, a unor terţi sau a unor autorități competente pentru care EDS nu este responsabil.

Site-urile web eds.ro și/sau myenergy.eds.ro (cu excepția link-urilor către site-uri externe) este controlat de către EDS. Prin accesarea acestui site, Clienții/Utilizatorii acceptă că orice dispută legată de acesta va fi guvernată şi interpretată în concordanță cu legislaţia românească şi va fi dedusă spre soluționare instanțelor judecătorești de drept comun din România. Acest website poate fi accesat de oriunde de pe teritoriul României şi în afara acestuia (în alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit. EDS nu garantează în nici un fel că prin conținutul său, acest site se supune legislaţiei aplicabile în alte țări din afara României (inclusiv referitoare la proprietate intelectuală).

Clienții/Utilizatorii confirmă că au citit şi acceptă Termenii şi Condițiile stipulate. Utilizarea Serviciului implică acceptarea în totalitate a acestor Termeni şi Condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu aceşti Termeni şi Condiții, vă rugăm să nu folosiți site-ul eds.ro și/sau myenergy.eds.ro și/sau serviciul descris în acest document.

Versiune actualizată: 01.11.2021.